صدای مشتری شرکت سامان نگار ایرانیان راه اندازی شد

Blog Post 1

شرکت سامان نگار ایرانیان به جهت تسهیل ارتباط بیمه گزاران و زیان دیدگان محترم شرکتهای کارفرما به منظور اراِه شکایات و انتقادات و اعتراضات و نیز پیگیری های پرونده ها اقدام به تاسیس دایره صدای مشتری در ستاد مرکزی خود نموده است لذا زیاندیدگان محترم با یکی از مسیرهای ذیل میتوانند کلیه نظرات خود را به مدیران ارشد شرکت سامان نگار ایرانیان برسانند یا از اخرین وضعیت پرونده های خود آگاه شوند 
 - 02188530133

- http://docs.google.com/forms/d/e/-1fAlpqlsdg 


ارسال نظر