بازدید مدیر عامل محترم بیمه رازی از ستاد مرکزی سامان نگار

Blog Post 1

مدیر عامل محترم شرکت معظم بیمه رازی و هییت مدیران آن شرکت محترم از ستاد مرکزی سامان نگار ایرانیان بازدید نمودند ، و ضمن بررسی فرآیند نحوه ارایه خدمات و بررسی سیستم نرم افزار کنترل این شرکت رهنمود های لازم جهت رفع ضعف های موجود و افزایش همکاری با شرکت بیمه رازی نه تنها در حوزه اتومبیل بلکه در حوزه های مهندسی و آتشسوزی نیز ارایه نمودند 
                                                                                                 


ارسال نظر