اعطای پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای به شرکت سامان نگار ایرانیان ( سهامی خاص)

به گزارش روابط عمومی شرکت سامان نگار، این شــرکت به عنوان شرکت سهامی خاص ایـــران موفق به دریافت پــروانه ارزیابی خســـارت بیمه ای شده است.

بنا بر این گزارش، با توجه به تغییرات در اساسنامه سامان نگار ایرانیان و موافقت بیمه مرکزی ایران،  پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای به شرکت سامان نگار (سهامی خاص) اعطا شده است.


تصویر مجوز بیمه مرکزی ایران در زیر نمایش داده شده است.