استان اردبیل

شهرستان سرپرست شعبه نشانی تلفن فکس موبایل
اردبیل جواد احمدیان  اردبیل -خیابان مقدس اردبیلی - نبش میدان تره بار - حنب ساختمان  امید مشاور بیمه ایران - طببقه زیر همکف 
04533821152
02184325
04533821152   09144529129