استان کرمان

شهرستان سرپرست شعبه نشانی تلفن فکس موبایل
کرمان علی صباغ  مهر بخش  کرمان -بلوار جمهوری  - خیابان امام جمعه - نبش امام جمعه اول - طبقه فوقانی داروخانه امام رضا   02184325
03432437755
02184325
03432471407
09133994355