خبر ها

صدای مشتری شرکت سامان نگار ایرانیان راه اندازی شد

Blog Post 1

به جهت اخذ شکایات و انتقادات و پیشنهادات و نیز به منظور تسهیل ارتباط بیمه گزاران و زیاندیدگان صدای مشتری شرکت سامان نگار ایرانیان راه اندازی گردید

بیشتر

تاسیس و راه اندازی شعبه و باجه ثابت در تهران بزرگ

Blog Post 1

تاسیس و راه اندازی ایستگاهها و شعب ثابت در سراسر تهران بزرگ

بیشتر